Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chi bộ » Kế hoạch

Kế hoạch

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ NĂM 2018