Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chi bộ » Thông báo