Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chi bộ » Thông báo