Thứ Hai, 15/01/2018

Buổi sáng

- Chào cờ

- Dạy và học

- 09h30: Hội ý BGH

Buổi chiều

- Dạy và học

- 15h00: Đi điếu thân mẫu thầy Cao Chánh Long - TTCM Lý

- Chào cờ

Thứ Ba, 16/01/2018

Buổi sáng

- Dạy và học

- 08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác Đảng và QP-AN năm 2017 (T. Diễn)

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Tư, 17/01/2018

Buổi sáng

- Dạy và học

- 09h00: T. Diễn, T. Phúc làm việc với nhà tài trợ học bổng Nguyễn Viết Từ (Phong Hải)

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Năm, 18/01/2018

Buổi sáng

- Dạy và học

Buổi chiều

- 14h00: Sơ kết HĐSP học kỳ 1

Thứ Sáu, 19/01/2018

Buổi sáng

- Dạy và học

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Bảy, 20/01/2018

Buổi sáng

- Dạy và học

- Tiết SHCN: Các lớp sơ kết học kỳ 1

- Hiệu trưởng dự sơ kết HK1 lớp 12B6

Buổi chiều

- Dạy và học

- Tiết SHCN: Các lớp sơ kết học kỳ 1

Chủ Nhật, 21/01/2018

Buổi sáng

- 08h00: Hội nghị CMHS theo lớp cuối HK1 (khối sáng)

Buổi chiều

- 14h00: Hội nghị CMHS theo lớp cuối HK1 (khối chiều)