Thứ Hai, 23/04/2018

Buổi sáng

- 7H00: KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 12 – MÔN NGỮ VĂN

- Lớp 10 học bình thường

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Ba, 24/04/2018

Buổi sáng

- 7H00: KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 12 – MÔN LỊCH SỬ, SINH HỌC

- Lớp 10 học bình thường

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Tư, 25/04/2018

Buổi sáng

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL)

- Trực lễ: T. Diễn, T. Như Hòa, A. Toàn

Buổi chiều

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL)

- Trực lễ: T. Diễn, T. Như Hòa, A. Toàn

Thứ Năm, 26/04/2018

Buổi sáng

- 7H00: KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 12 – MÔN TOÁN, GDCD

- Lớp 10 học bình thường

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Sáu, 27/04/2018

Buổi sáng

- 7H00: KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA LÝ, HÓA HỌC

- Lớp 10 học bình thường

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Bảy, 28/04/2018

Buổi sáng

- 7H00: KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 12 – MÔN TIẾNG ANH, VẬT LÝ

- Khối 10 nghỉ học

Buổi chiều

- Lớp 10, 11 nghỉ học; GVBM chấm bài kiểm tra HK2